Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Rabb’imize Teşekkürlerimizi Arz Ederken

$099 $800

We have run out of stock for this item.


Biz de zannetmi?tik ki Hz. Musa’n?n kavmiyle imtihan? o güne mahsus kalacak. Co?rafya co?rafya Firavunlar hortlamayacak, sahirler, göz ba?c?lar, man?et man?et halk? i?fal etmeyecek...

Üstüne üstlük hikmetini anlayamad???m?z H?z?ri imtihanlar art arda sökün edip bizi bizle s?namayacak. Biz zannetmi?tik ki, Ashab-? Kehf, ya?and??? asra tak?l?p kalm?? tarihsel bir hadise. Ta?lanmayaca??z, kovulmayaca??z. Haks?z yere sürgünlere gönderilmeyece?iz.

Evet hepsini ya??yoruz. Allah’a hamd ederiz. Haslar, hamlardan ayr?ld?. Allah r?zas?n? dünya mal?na ve makamlar?na satmayanlar... Al?n teriyle kazand??? helal kazanc?n? en zor zamanda verip, boykot y?llar?nda servetini bitiren sahabenin ard?nda saf tutanlar... Onlar ne Nemrud’un ate?inden ürktüler ne de pe?lerine tak?lan Firavun ordular?ndan korkup K?z?ldeniz’ endi?eyle bakt?lar.Author: VEYSEL AYHAN
Publisher: Zaman KiTAP

ISBN 9786055799809
Dimensions: 0