Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Prizma 9 (Kendi Ruhumuzu Ararken)

$795 $1200

?nsanl?k tarihi kendi özünden uzakla?an milletlerin hazin hikâyeleriyle doludur. En geli?mi? medeniyetler bile kendi ruh ve mana köklerinden kopup tarihi dinamikleriyle z?tla?t?klar? zaman bir gün mutlaka kendi ülkelerinde parya haline gelmi?lerdir. Asl?nda millet olarak bizler de bu hakikatlerin çarp?c?, hüzünlü ve canl? bir misalini te?kil etmekteyiz. Kendi Ruhumuzu Ararken, önce kendi milleti, sonra da bütün insanl??? yeniden ihyaya kendini adam?? dirili? süvarileri için rehber olabilecek p?rlanta tavsiyeler içeriyor.

Kendi ruhumuzu aramaya yöneldi?imiz, geçmi?ten süzülüp gelen de?erlerimizi yeniden ke?fetme ad?na hummal? gayretler içine girdi?imiz ?u günlerde böyle bir eser, insan?m?z?n yoluna ???k tutacakt?r.

DUSUNCELER KENDi RUHUMUZU ARARKEN SUURLANIR..

* Osmanl?’n?n tarih sahnesinden silinmesinin as?l nedeni nedir? * ?nsan hizmet ederken ?irke dü?ebilir mi? * Edison’un ‘?lham kayna??m!’ dedi?i ?slâm âlimi kimdi? * ?slâm’?n para politikas?n? yazanlar?n gaflet ettikleri husus nedir? * Vefat eden insan?n kulaklar? bir süre daha i?itebilir mi? * ?nsanl?k ayda ya?am üniteleri kurabilecek mi? Kur’ân-? Kerim’de bu konuyla ilgili bir i?aret var m?? * Y?ld?z kaymalar?n?n recm-i ?eyatin(?eytan ta?lama) ile bir ilgisi var m?d?r? * Helal kazanca nazar de?er mi? * Farzlara inanmayan kimsenin nikâh? geçerli midir?

KOBO'dan dijital halini almak icin: http://store.kobobooks.com/en-US/ebook/prizma-9-kendi-ruhumuzu-ararken?utm_medium=web&utm_source=ABA20G1599Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753156110
Dimensions: 0