Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Oz'un Kalbi Mu Kitasi

$895 $1095

Bo?a olmasayd?, Oz uçsuz denizlerde nas?l hüküm sürerdi? Karanl?k dalgalar?n aras?na gizlenen kötülükten insanlar?n? nas?l korur, denizlerin acununa nas?l adalet getirirdi? Börü olmasayd?, Oz nas?l iz sürer, kinini diri tutar ve intikam?n? al?rd?? Uçsuz bucaks?z topraklarda, kendi adaletini nas?l sa?lard?? Gök Geyik olmasayd?, Oz, bilgeli?e nas?l uzan?rd?? I???a nas?l yol gösterici ve insanl??a köprü olurdu? Aslan olmasayd?, Oz nas?l en büyük olur, dü?manlar?n?n yüre?ine korku salard?. Kalbini; Ra-Mu’nun evi, Krallar Kral?’n?n ?ehri ?almali’yi nas?l korur, yeryüzünde adaleti nas?l sa?lard?? Gök Çocuklar?, binlerce y?l yeryüzüne hâkim oldular. Kutsal Dörtlü (Oz Birli?i), medeniyetin, sanat?n ve refah?n merkeziydi. Tüm topraklarda adaleti sa?layanlard?. Bir gün Mu’nun kar??s?ndaki en büyük güç olan Atlantis, yüzy?llar önce yok olmu? Demir Yumruk Birli?i’ni, küllerinden, Kuzey’in vah?i krallar?yla yeniden diriltti. Yeryüzünün seçebilece?i iki taraf vard?; Mu ya da Atlantis! Yedi kutsal güç tekrar sava? için kullan?ld?. Tanr?’n?n yolunda ilerleyenler, sapk?nlara kar?? en büyük sava??n? verdiler. Kazanan? olmayan sava??n sonunda milyonlarca insan ve medeniyet yok oldu! Her ?ey, kal?n bir sis perdesinin arkas?na gizlenmi? gibi yok oldu! (Tan?t?m Bülteninden)Author: Caglayan Yilmaz
Publisher: Panama Yayincilik

ISBN 9786059371766
Dimensions: 0