Oyun Takvimi 2017 Her Gune Bir Oyun

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-253
ISBN: 9786055286934
Sermin Calkaci / Elma Yayinevi

Share:

Önümüzde tam 365 gün var. 365 muhte?em gün.

E?er, her günden sadece bir ân? dondurup saklamam mümkün olsayd?, yani çiçek kurutur gibi kurutabilseydik e?er zaman? ya da k??l?k reçel haz?rlar gibi eritip kavanozlayabilseydik veya ne bileyim, i?lemeli mendillere sar?p kald?rabilseydik; ben her günden, çocuklar?m?n güldü?ünü gördü?üm o an? al?p saklamak isterdim. Birlikte oynanan bir oyundan, birlikte yap?lan bir sohbetten, birlikte geçen bir zaman diliminden sonra kar??lar?na geçip gözlerindeki o bak??lar? kalbime kaydetti?im anlar? saklamak isterdim.

Bu takvim, bütün bir y?l boyunca bana ve size yard?mc? olsun diye… Çocuklar?m?z?n bizden istedi?i ?ey asl?nda pahal? ve renkli oyuncaklar de?il… Çe?it çe?it kurslar, oyun alanlar?, etkinlik merkezleri, çizgi filmler vs. de?il… Asl?nda sadece bize ihtiyaçlar? var. Birlikte geçecek k?sa ama dopdolu anlara, göz göze geldi?imizde kendilerini önemli hissettikleri anlara ihtiyaçlar? var.

Her gün için bir k?sa mutluluk an? var bu takvimde. Önerilerin alt?na iki küçük kutucuk koyduk. Oynay?nca birlikte gidip i?aretlemeniz için. Böylece y?ll?k bir performans de?erlendirmesi yapabilirsiniz. Di?er kutucu?a 5 üzerinden puan verebilirsiniz. Sevdi?iniz oyunlar? daha sonra tekrar oynars?n?z böylelikle. Bu oyunlar? oynamak ve birlikte gidip i?aretlemek keyifli bir rutine dönü?ebilir evinizde. Yaln?z siz gizlice bir gün önceden bak?n, ertesi gün için haz?rl?k yapman?z gerekiyorsa yap?n.

Ve tüm çocuklar ad?na, ufak bir ricam var sizden. Oynamak için oynamay?n. Kendinizi vererek, orada bulunman?z?n tad?n? ç?kararak, e?lenerek oynay?n. Anl?yorlar…

?ermin Çarkac?

Our brands