Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Orta Zekalılar Cenneti

$1195 $1395

“Orta Zekâl?lar Cenneti’ni yazd???m y?ldan bu yana, Türkiye’de ve dünyada çok ?ey de?i?ti ama gözlemlerime göre ‘orta zekâl?’lar?n iktidar alan? daha da geni?ledi, neredeyse ba?a ç?k?lmaz bir ortak paydaya dönü?tü. Toplum kaliteyi –deyim yerindeyse– kusmaya ba?lad?, iyili?in yerini kötülük, temizli?in yerini pislik, hakk?n yerini haks?zl?k, kibarl???n yerini kabal?k, ahlak?n yerini ahlaks?zl?k alma yolunda epey ileri gidildi.
Ne olup bitti?ini anlamam?za destek verebilecek böyle bir kitab? yeniden yay?nlarken, iki ayr? kitaptan, yani Orta Zekâl?lar Cenneti ile daha sonra yay?nlanm?? olan Sanat Uzun, Hayat K?sa’dan bir derleme yapmay? ve birlikte sunmay? istedim. ?çimden öyle geldi. Umar?m okurlar bunu uygun kar??larlar.”
Ömer Zülfü LivaneliAuthor: Zulfu Livaneli
Publisher: Dogan Kitap

ISBN 9786050930948
Dimensions: 0