Mustafa Kemal

Mustafa Kemal

Author: Y?lmaz Özdil
$21.95

“Ey Türk gençli?i! Birinci vazifen...”

Book Title Mustafa Kemal
Author Y?lmaz Özdil
Publisher K?rm?z? Kedi
SKU BSR-0199
ISBN 9786052983690

“Ey Türk gençli?i! Birinci vazifen...”

Y?lmaz Özdil’in “Türkiye'nin kurtulu? reçetesi Mustafa Kemal'in hayat hikâyesidir,” diyerek kaleme ald??? Mustafa Kemal, K?rm?z? Kedi etiketiyle bulu?uyor. Özdil’in kaleminden, Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat? ayn? zamanda K?rm?z? Kedi Yay?nlar?’n?n 1000’inci kitab?.

Y?lmaz Özdil yeni kitab?nda, Mustafa Kemal’in Osmanl? ordusunda görevli bir askerken -bilhassa 1.Dünya Sava??’nda görev ald??? Çanakkale cephesinde- çe?itli cephelerde ve daha sonra Türk Kurtulu? Sava??’nda emperyalist güçlere kar?? kazand??? ba?ar?lar?, kurdu?u yeni cumhuriyetle gerçekle?tirdi?i “ça?da?” demokratik cumhuriyet idealini, kad?n haklar? ba?ta olmak üzere sosyal hayatta gerçekle?tirdi?i reformlar?, e?itim-kültür-sanat-ekonomi-tar?m-sanayi-gündelik ya?am ve di?er ba?ka alanda hayata geçirdi?i, dönemi için emsalsiz denebilecek ba?ar?lar? kaleme al?rken, gündelik hayat?ndan da kesitler sunuyor. 

Ayr?ca Mustafa Kemal’in, sanatsever ve entelektüel kimli?ini, hayvanseverli?ini, do?a bilincini, çocuk sevgisini, kad?n haklar? konusunda sergiledi?i vizyonerli?ini ve di?er s?ra d??? özelliklerini sebep sonuç ili?kisi içinde ele al?yor.      

Onun, ailesiyle, arkada?lar?yla, çocuklar?yla ve çocuklarla, hayat?na giren kad?nlarla olan ili?kisini; cephede askeri veya diplomatik temasta bulundu?u ki?ilere kar?? “insan sevgisi” etraf?nda ?ekillenen bar??ç? tutumunu; ülkede gerçekle?tirdi?i kültür reformunun önemini; tüm dünyada “ezilen toplumlar” taraf?ndan örnek al?nan askeri ve siyasi ba?ar?lar?n?; bunlar?n yan?nda en sevdi?i yemekten en çok dinledi?i ?ark?lara, giyim tarz?ndan sevdi?i hayvanlara, hatta Türkiye’nin “ça?da?” ülkeler seviyesine geçebilmesi için gündelik ya?amda yapt??? ve yap?lmas?n? arzulad??? davran??lara kadar eksiksiz ve insani yönleriyle bütüncül bir Mustafa Kemal portresi ortaya koyuyor. 

Bu kitapta, Mustafa Kemal’in çocuklu?undan Kuvay? Milliye ruhuna, idam ferman?ndan Kurtulu? Sava??’na, Cumhuriyet’in kurulu?undan Mustafa Kemal’in ki?isel özelliklerine, hizmetlileri ile olan diyaloglar?ndan gece hayat?na ve hayat?nda iz b?rakan yak?nlar?na kadar pek çok detay? bulacaks?n?z. 

Bugüne kadar hep Atatürk’ü okudunuz Y?lmaz Özdil’in kaleminden Mustafa Kemal’i okuyacaks?n?z!

Deal of the Day