MEVLANA'NIN 18 SIRRI

Cinius

$ 24.95 $ 38.00
SKU: GKK-138
ISBN: 9786051274874
Melih Umit MENTES / Cinius YAYINLARI

Share:

Kendi elleriyle yazd??? Mesnevisi'nin ilk 18 beyitinde Hz. Mevlâna, yarat?l?? ve ya?am prensiplerinin s?rlar?n? aç?klar.

Elinizdeki bu kitapta, 18 beyitin her birinde gizlenmi? olan bir demet s?r, herkesin rahatça anlayabilece?i bir dille aç?klanm??t?r... Bu s?rlar? ke?fettikçe, tasavvufun temel prensiplerini de kolayl?kla kavrad???n?z? göreceksiniz...

'Mesnevi'deki 18 S?r', 'tasavvufu ö?renmek istiyorum, lâkin kolay anla??l?r, mesajlar? bütünsel bir yakla??mla ve net olarak veren bir kaynak bulam?yorum' diyen modern insan için yaz?lm??t?r.

?çindekiler:

I. S?r
Egoyla Mücadelede Neyin Rolü

Mesnevi'nin 'Dinle!' ile ba?lamas?n?n s?rr?
Sesin önemi ve gücü
Elif harfi
Bir tasavvuf sembolü olarak ney
Ayr?l?klar...

Sohbette Kar??la??lan Sorular ve Cevaplar?

Mesnevi neden Farsçad?r?
Neden ilk beyiti ele al?yoruz?
Neden sembolizm?

II. S?r
Ustay? yaratan ö?rencileridir
Be? element
?çimizdeki ?eytana yenilmemek
?lahi adalet, ödül ve ceza
Ö?renci haz?r olunca hoca ortaya ç?kar
Felekler
Tanr?'y? ve O'nun tekli?ini alg?layabilmek
Hâl dili

Sohbette Kar??la??lan Sorular ve Cevaplar?

?blis nas?l olur da Tanr?'n?n emrine itaat etmez?
?blis ba? melek de?il midir?
Cinler nerede ya?arlar ve insano?lunun dü?manlar? m?d?rlar?
?çimizdeki ?eytanlardan nas?l korunabiliriz?
Cinler, biz insanlara göre avantajl? m?d?r?
Medyadaki cinciler günah m? i?liyorlar?
Allah neden yarat?l?? seviyesi içinde yer almaz?
Tasavvufta mutlak ve kesin bir teori yok mudur, her ?ey göreceli midir?
'Tek bir Ruh' derken tüm yarat?lm??lar?n ruhu ayn? m??
?nsano?lu o tek Ruhla ba?lant? kurmak için ne yapmal??
Tasavvufta s?kça geçen özler seviyesi ile ne kastediliyor?

III. S?r
Ezeli Anla?ma ve Sonsuz Dostluklar

Gerçek bir dosta olan gereksinim
Her an yeniden yarat?lma... Yeniden varolu? mu, reenkarnasyon mu?
Bir ben vard?r bende benden içeri
Minik gönül parçalar?
Sohbette kar??la??lan sorular ve cevaplar?
Kimin ne zaman ve nas?l do?aca??na, nefsine, ne zaman ölece?ine kim ve nas?l karar veriyor?

IV. S?r
Tasavvufun Derinliklerine Aç?lan Kap?: Zaman

Ruhlar?m?zdaki ortakl?klar
Sonsuzluk yurdu-ahret
?nsan?n dünya güzelliklerinden de yararlanmas? do?ald?r
Parayla ili?kimiz
Zaman kavram?
?nsano?lu, çoktan yaz?l?p bitmi? bir senaryoyu mu oynuyor?
Tasavvufta önemli bir kavram: Tecelli
Sohbette kar??la??lan sorular ve cevaplar?
Tasavvufun reenkarnasyona bak???
Kendimizde kime ait yans?malar oldu?unu ö?renebilir miyiz?
Bu yans?malar? ö?renmenin daha somut bir metodu var m??
Siz bu bilgilere nas?l ula??yorsunuz?
Meditasyon ile tasavvuftaki murakabe birbirine benziyor mu?
Her iki yöntemi paralel olarak uygulamakta bir sak?nca var m??
Bütün bunlar? bir arada uygulamak zor ve karma??k de?il mi?
Ya?arken bir ba?ka ki?iye dönü?mek mümkün müdür?
Hz Muhammed (s.a.v.) ile Muhammedi Ruh aras?ndaki ili?ki nedir?
Müslümanlar?n Hz. Peygamberi (s.a.v.) çok sevmeleri bu yüzden mi?
Birkaç ki?inin birle?erek ba?ka birine dönü?mesi mümkün müdür?

V. S?r

Meleklerin K?skand???,
Korkusundan ?eytan'?n Kaçt??? ?nsano?lu
Hay?r da, ?er de Allah'tan...
?yinin ve kötünün var oldu?u nokta
Özgür irade ve Allah'?n emirlerine kar?? gelme
?yi ve kötü tercihler
Allah'? görmek
Duan?n gücü ve seviyeleri
?yilik yapman?n kurallar? ve s?n?rlar?
Sohbette kar??la??lan sorular ve cevaplar?
Dünyevi anlamdaki iyi ve kötü ayr?m? Tanr? kat?nda da var m??
Eninde sonunda herkes Allah'a ula?abilecek midir?

VI. S?r
Zannetti?in, Gerçe?in Kendisi De?ildir!

Do?um ve alg?lar?n olu?maya ba?lamas?
Ustal?k da, tutsakl?k da tekrardan gelir
?lahi bilinç ve alg?
Mutlak gerçekli?e ula?man?n yolu
Hz. Mevlâna ve içindeki s?r
Tasavvuf ve dostluk
Sohbette kar??la??lan sorular ve cevaplar?
Bir ki?inin Tanr? alg?s? ne olursa olsun, bu alg? k?smen do?rudur denebilir mi?
Ego neden yedi ba?l?d?r?

VII. S?r

K?yamet günü, tüm zamanlar?n ortak mesaj?d?r
Hz. Mevlâna'n?n feryad?
S?r ve k?yamet
K?yamet günü s?nav?
Farkl? dinler ve peygamberler
Cennet ve cehennem
Cennetin sev

Our brands