Marie Antoinette

Save

Kitap Yurdu

$ 24.95 
SKU: ANTS-GKK-313
ISBN: 9789750734328
Stefan Zweig / Can

Share:

Fransa Kral? XVI. Louis’nin kar?s? Marie Antoinette, uçar?l???, savurganl??? ve reform dü?manl???yla halk?n gözünde yoz soylu tipinin simgesi olmu?, Frans?z Devrimi’nden sonra ya?am?n?n geri kalan bölümünü Paris hapishanelerinde geçirmi?, 1793’te Devrim Mahkemesi’nce yarg?lanarak giyotinle idam edilmi?ti. Tarihsel karakterler üzerine benzersiz biyografileriyle tan?nan Stefan Zweig, Marie Antoinette: Vasat Bir Karakterin Portresi’nde, nesnellikten çok sezgiye dayanan bir ya?amöyküsü sunuyor okurlara. Psikolojiye ve Freud’un ö?retisine duydu?u ilgi sonucunda derin karakter incelemelerinde ustala?an Zweig, Marie Antoinette’in efsanevi ki?ili?ine bir psikolo?un sezgi gücüyle yakla??yor. Fransa’n?n son kraliçesinin k?sac?k ya?am? üstündeki esrar perdesini kald?rarak "zoraki bir kahramanl?k trajedisi" anlat?yor. Türkçe’de ilk kez yay?nlanan Marie Antoinette’i Tevfik Turan’?n çevirisiyle sunuyoruz.

Our brands