Kuranda Hz. Muhammedin (s.a.s) Ozellikleri

Isik

$ 6.95 
SKU: ISK-248
ISBN: 9789758642175
Doc.Dr. Muhittin AKGUL / ISIK

Share:

Bu ara?t?rmada, peygamberlik silsilesinin son halkas?n? olu?turan Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Kur'an-? Kerim'de belirtilen özellikleri üzerinde duruluyor. Bu ara?t?rmada ayn? zamanda bir be?er olan Allah Resulü'nün Kur'an-? Kerim'deki özellikleriyle, hem insanlardan, hem de di?er peygamberlerden farkl? olan hususiyetleri ele al?nm??t?r. Eserin, Kainat?n Efendisi'nin önemini anlatma bak?m?ndan faydal? olaca??na inan?yoruz.

Our brands