Kuran Iklimine Seyahat

Save

Isik

$ 9.95 
SKU: ISK-185
ISBN: 9789752782471
Doç. Dr. Muhittin AKGUL / Isik Yayinlari

Share:

Kur’ân’la ilgili elimizde pek çok kaynak bulunmaktadýr. Onunla ilgili tartýþýlmadýk, yazýlmadýk bir konu yok gibidir. Fakat günümüz insanýnýn hýzlý hayat akýþý içerisinde her konuyu araþtýrmasýna, öðrenmesine ve bu konulardaki þüphelerinin cevaplarýný bulmasýna vakti yok denecek kadar az ya da hiç yoktur. Bir de günümüz iletiþim araçlarýnýn sýnýr tanýmaz bilgi akýþý ve bu bilgi akýþýnda kasýtlý olarak Kur’ân ve islâm hakkýnda ortaya atýlan çeþitli yayýnlarý düþündüðümüzde, bu konularla ilgili pratik sayý-lacak kitaplarýn hazýrlanmasý bir zorunluluk gibi karþýmýza çýkmaktadýr.

Elinizdeki kitap Kur’ân-ý Kerim’le ilgili akla gelebilecek konularý ve gerek bilgilenme gerekse þüpheleri gidermek maksadýyla karþýmýza çýkabilecek mevzularý ele almaya çalýþtý. Muhtevanýn hem ülkemizde hem de yabancý ülkelerde yaþayan Müslümanlara Kur’ân hakkýnda yeterli malzemeyi vereceðine inanýyoruz.

Our brands