Kuran-i Kerim'den Sureler-3 (Audio+MP3)

Nil Sesli

$ 3.95 
SKU: NPR-C030
ISBN: 8697403983362
Abdulbasit Abdussamed / Nil Sesli Yayýnlar

Share:

Abdulbasit Abdussamed
Enbiyâ 101-112 - Fecr - Þems Necm 31-62 - Kamer 1-8

Kur'ân, insanoðlunun kýymet ve deðeri ölçüsünde, onun kalb-ruh-akýl ve cismaniyetini nazar-ý itibara alarak, yüksekler yükseðinde nüzûl ile insanlýk ufkunda tulû etmiþ, en mükemmel mesajlar ve ilâhî kanunlar mecmuasýdýr.

Bugün yaklaþýk bir milyar insanýn tâbi olduðu Kur'ân, ebedî ve deðiþmeyen ilâhî prensipleriyle, topyekün beþer mutluluðunun ve o mutluluða ulaþtýran en kestirme, en aydýnlýk yolun göstericisi olarak, eþi benzeri bulunmayan tek kitaptýr.

Kur'ân, içinde milyonlarca âlim, binlerce filozof ve mütefekkirin de bulunduðu küre-i arzýn kaderine hükmetmiþ en muhteþem, en nuranî cemaatlerin ýþýk kaynaðý bir kitaptýr. Ve, bu mânâda onun saltanatýna denk ikinci bir saltanat da yoktur.

Kur'ân, nâzil olduðu günden bu yana, ne itirazlara ne tenkitlere uðramýþtýr ama, bu mevzuda kurulan bütün mahkemeler Kur'ân'ýn beraatiyle neticelenmiþ ve mücadeleler onun zaferiyle noktalanmýþtýr.

Kur'ân, gönüllerde billûrlaþan bir nur, ruhlara ýþýk tutan bir aydýnlýk kaynaðý ve baþtan baþa bir hakikatler meþheridir. Onu, gerçek çehresiyle ancak, bir çiçekte kâinattaki bütün güzellikleri sezebilen ve bir damlada tûfanarý seyredebilen inanmýþ ruhlar tanýyýp anllayabilirler.

Our brands