Küçük Prens

ANT Stores

$ 6.95 $ 8.00
SKU: ANTS-GKK-083
ISBN: 9786051564647
Antoine De Saint-Exupery / Kuşak

Share:

Eserde bir çocuðun gözünden büyüklerin dünyasý anlatýlýr. Özellikle Küçük Prens' in yurdundan ayrýlýp altý ayrý gezegene yaptýðý gezileri anlatan bölümlerde bazý tipik yetiþkin yaþam biçimlerinin eleþtirisi yapýlýr. dünya insanlarýnýn kendi deðerlerinden daha çok giysileriyle anlam ve deðer kazandýklarý, biçimin özden daha fazla önemli olduðunu yansýtan bir fikir ile sunulmakta.


Küçük Prens, hakkýnda çok konuþulmuþ, yazýlýp çizilmiþ, tiyatro oyunu, müzikali yapýlmýþ bir eser. Gönül gözüyle bakmak / görmek,” deriz. Küçük Prens, iþte bunu anýmsatan, salýk veren bir kitap.

Our brands