Kisili?inizi Taniyin

Save

Desen Kitapevi

$ 14.95 
SKU: ANT-DSN-0119
ISBN: 9789757397625
Florence Littaure / Sistem Yayincilik

Share:

Hepimiz Popüler Optimist olarak yarat?lmad?k. Çünkü, o zaman çok fazla e?lenirdik, ama asla düzenimiz olmazd?.
Hepimiz Güçlü Klorik Liderler olarak yarat?lmad?k. Çünkü, o zaman pe?imizden gelecek kimse olmazd?.
Hepimizin Melankolik olarak da yarat?lmad?k. Çünkü, i?ler yolunda gitmedi?i zaman, hepimiz oturup kederlenirdik.
Ve Tanr? Bar??ç?l So?ukkanl?lar? di?er üç grup ki?ili?in duygular?na tampon olmalar? ve ve dengeyi sa?lamalar? için özel insanlar olarak yaratt?.

Di?er insanlar?n farkl? yönlerini görüp onlar? olduklar? gibi kabul etmezsek, bize benzemeyen herkesin s?rad??? insan oldu?unu dü?ünürüz.
Bu kitapta Hangi karakterdeki insanlar hangi i?lerde ba?ar?l? olur?, Bir grubun ba?ar?l? olabilmesi için hangi karakterlerin bir araya gelmesi gerekir. , Bir ya?am boyu beraber olaca??n?z e?inizi ne kadar tan?yorsunuz, nas?l seçmelisiniz? gibi sorular?n?za yan?tlar bulacaks?n?z.
Ya?am? ve insanlar? oldu?u gibi kabul etmenin ve bu çe?itlili?in asl?nda bir yap-bozun parçalar? gibi yerine oturdu?unda getirece?i düzenin sizi ne kadar rahatlataca??n? göreceksiniz.

Our brands