Kan Gölü

Kan Gölü

Author: Tess Gerritsen
$19.95

Dr. Claire Elliot, o?lunun ba??n? derde sokmas?n? önlemek ve onu k?sa zaman önce yitirdi?i babas?n?n hat?ras?ndan uzakla?t?rmak için büyük ?ehirden göl k?y?s?ndaki ta?ra kasabas? Tranquility’ye ta??n?r. Burada bir muayenehane aç?p i?ini yapmakt?r niyeti. Ancak kasabada ergenlerin arka arkaya ?iddet olaylar?na kar??malar? ve o?lunun okulundaki bir silahl? sald?r? her ?eyi de?i?tirir.

Book Title Kan Gölü
Author Tess Gerritsen
Publisher Do?an Kitap
SKU BSR-1020
ISBN 9786050953459

Dr. Claire Elliot, o?lunun ba??n? derde sokmas?n? önlemek ve onu k?sa zaman önce yitirdi?i babas?n?n hat?ras?ndan uzakla?t?rmak için büyük ?ehirden göl k?y?s?ndaki ta?ra kasabas? Tranquility’ye ta??n?r. Burada bir muayenehane aç?p i?ini yapmakt?r niyeti. Ancak kasabada ergenlerin arka arkaya ?iddet olaylar?na kar??malar? ve o?lunun okulundaki bir silahl? sald?r? her ?eyi de?i?tirir.

Bu ?iddet dalgas?na t?bbi bir aç?klama getirmeye çal??an Claire, korkunç bir s?rr? ke?feder: Ergenlerin kar??t??? cinayetlere Tranquility’de daha önce de rastlanm??t?r. Claire ergenleri sald?rganl??a iten kayna?? bulmak zorundad?r, kendi o?luna s?ra gelmeden önce...

Deal of the Day