Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalbin Zümrüt Tepeleri - 2

$495 $850

We have run out of stock for this item.


Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insan? ve ?slam'?, özünü olu?turan tasavvufi ?st?lahlar çerçevesinde bütün boyutlar?yla ele almakta; bu ?st?lahlar?n ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yan? s?ra, onlar?n ifade etti?i kalbi amellerin insana kazand?rd??? manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktad?r. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi d??tan öze ve sat?htan merkeze, yani hakikate, dolay?s?yla, gerçek insan olmaya ça??r?yor.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753151092
Dimensions: 0