Kadını Kim Örttü?

Save

Desen Kitapevi

$ 6.95 
SKU: ANT-DSN-0117
ISBN: 9786055181642
Ali Bulac / Hayy Kitap

Share:

Kad?n? kim örttü? Hayati bir soru bu Allah kad?n? yaratt?. Onu cevherlerle donatti. S?n?rs?z sevgisinden ?efkatinden verdi. Merhametinden verdi. Savunmas?z bebekleri kollar?na emanet etti. Aileleri, nesilleri emanet etti

?nsanl?k ölmedi diyebilmemiz için kad?nlar?n emanetlerini koruyabilmeleri çok önemli

Yüce Allah, Kuranda örtünün emriyle kad?na emin bir liman gösterdi. Kad?n f?trat?n?n üstünün örtülmesine engel olmak için ?eytan?n ÖRTME tehlikesine kar?? ÖRTÜNMEyi emretti. As?l olan?n, hakikatin korunmas? için, dünyevi (ve ayn? zamanda geçici) olan bedenin örtülmesini emretti. Çünkü kad?n örtündükçe ?eytan?n kad?n?n f?trat?n?n üstünü örtmesi zorla??yor

?eytan, emaneti korumak için ihtiyac?m?z olan bütün dünyevi örtüleri terk etmemizi istiyor. Maksad? hakikatin üstünü örtmek!
Bunu ba?arabilmesi içinse kapitalizm, modernizm, feminizm, tüketim toplumu, moda ve genetik bilimi onun için ideal araçlar. Bunlar? kullan?yor, hedef kitlesi ise kad?nlar. Verimli tarlan?n kurutulmas?n? arzu ediyor.

Bu kitap gelecek nesillerin teminat? olan kad?n? korumak için yaz?ld?. O kutsal Rahimi; cinsel obje, özgür di?i, ekonomik i? gücü parantezlerine hapsetmek isteyen sisteme kar?? her sat?r? bir ç??l?k niteli?inde. Hepimizin duymas? dile?iyle

Our brands