Ipin Hesabi (Kissalardan Dersler-2)

Mustu

$ 4.95 
SKU: MUS-178
ISBN: 9789944138307
Zekeriye Ulasli / Mustu Yayýnlarý

Share:

Zengin biri çocuklarýna vasiyette bulunur Fakat çocuklarý vasiyeti yerine getirecek birini bulamazlar. Bir gün bir hamal çýka gelir ve olay burada baþlar. Bu kitapta okuyup ders alabileceðiniz bir çok güzel hikayeyle karþýlaþacaksýnýz. Hýzýr'ý arayan padiþah, ayaðý olmayan adamýn duasý, her zaman doðruyu söyleyen çocuk, küçük yaþta hýrsýzlýða alýþan birinin baþýna gelenler ve diðerleri bizlere doðruyu bulmamýzý saðlayacak.

Our brands