Insan Olmak

Save

Desen Kitapevi

$ 10.95 
SKU: ANT-DSN-0129
ISBN: 9789753423984
Engin Gectan / Metis Yayinlari

Share:

?lk kez yay?mland??? 1983´ten günümüze defalarca bask? yapm?? ve okurla kurdu?u yap?c? ili?kiyi kan?tlam?? olan bu kitab?nda Engin Geçtan insan olman?n ikilemini ?öyle anlat?r: Ça?da? toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmi?tir. ?nsan eskisinden çok daha fazla say?da insanla, çok daha k?sa süreli, daha yüzeysel ili?kiler kurma e?ilimindedir. Bu, so?uk bir günde kar??la?an bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ?s?nabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayr?ld?klar?ndaysa so?uktan rahats?z olurlar. ?leri geri hareket ederek sonunda dikenlerini bat?rmadan birbirlerini ?s?tabilecekleri en uygun uzakl??? bulurlar.
Son yirmi y?l?n dünyas?ndaki sosyal ve maddi de?i?imler dü?ünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duydu?unu, her kirpinin bu ikilem kar??s?nda kendi cevab?n? bulmas? gerekti?ini, tam da bu yüzden ?nsan Olmak´?n bugün daha da güncel oldu?unu söyleyebiliriz.

Our brands