ilk Cagin Dusundurdukleri

Save

ANT Stores

$ 7.95 
SKU: ABY-027
ISBN: 9789759093228
Ali Karakayali / Altinburc Yayinlari

Share:

Ýnsan akýl almaz Ýç âlemleri ve paha biçilemeyen dýþ donanýmýyla þu dünyaya ayak basmýþtýr. Dünya gibi insan da bir “Küll” dür. Onu meydana getiren ve aralarýnda sýký bir irtibat bulunan “Cüz” leri birbirinden ayýrmak mümkün deðildir. Göz ruhun penceresi, kulak aklýn ahizesi, aðýz ve dil ise mana yüklü lafýzlarýn çýkýþ kapýsýdýr. Buna göre, faraza, ilk insanlarýn konuþamadýklarýný ileri sürmek, o insanlarýn büyük bir bulaným içinde bulunduklarýný kabul etmek demektir.

Our brands