Ilk 20(Yirmi) Saat

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-349
ISBN: 9786052992319
Ilk 20 Saat / PEGASUS YAYINLARI

Share:

Ö?renmek istedi?iniz ?eyleri ?öyle bir dü?ünün. Listenizde neler var? Bir ara?t?rmaya göre yeni bir beceride uzmanl?k seviyesine eri?mek için 10.000 saat gerekiyor. Dur durak bilmeyen bu dünyada kimin bu kadar vakti var ki? Bu da yetmezmi? gibi, yeni bir ?ey ö?renmeye adad???n?z ilk saatler hep en sinir bozucu olanlard?r. Yeni bir dili, enstrüman çalmay?, golf oynamay? ya da muhte?em foto?raflar çekmeyi ö?renmek i?te bu yüzden zordur. Televizyon izlemek ve internette sörf yapmak ise çok daha kolayd?r… Josh Kaufman, ?lk 20 Saat’te h?zl? beceri edinimi için sistematik bir yakla??m sunarak yeni ?eyleri nas?l mümkün oldu?unca çabuk ö?renece?inizi anlat?yor. Olu?turdu?u yöntem karma??k becerileri k?s?mlara ay?rmay?, pratik yaparken maksimum verim almay? ve kar??n?za ç?kan belli ba?l? engelleri ortadan kald?rmay? size tek tek gösterecek. ?yice odaklanarak pratik yap?p 20 saati tamamlay?nca hakk?nda hiçbir ?ey bilmedi?iniz bir konuda gözle görülür ilerleme kaydedecek, söz konusu beceriyi belirli bir seviyede uygulamaya ba?layacaks?n?z.

Our brands