Huzur Defteri 2 (Huzur Defteri Hediyeli)

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-272
ISBN: 9786059778374
M. Fatih Citlak / Sufi Kitap Yayinlari

Share:

Cenâb-? Hakk cennetteki nimetleri tavsif ederken mü’minlerin birbirleriyle konu?malar?n?, sohbet etmelerini de nazarlar?m?za vermi?tir. Efendimiz’in(sas) sohbetine dâhil olanlara “ashâb” denilmi?tir. Sohbet etmek; kolay bir amel de?ildir çünkü sohbet ilâhî ir?âd?n üslubu ve sünnet-i seniyyenin bizlere intikal eden en önemli unsurudur.
Dînimizin ve dînimizin esas kaynaklar?ndan beslenerek kurulmu? güzide medeniyetimizin anlat?lmas?, anla??lmas? ve nesilden nesile aktar?lmas?nda sohbet kültürü çok önemli rol oynam??t?r. Huzur Defteri II mür?id huzurundan ve sohbetinden günümüze kadar gelen sözlü miras? siz k?ymetli okurlar?m?za aktarmaktad?r.
Kitab? okurken tarihe mâl olmu? pek çok önemli hâdiseye ?âhitlik edecek, bunun yan? s?ra Hazret-i Pîr Sünbül Sinan Âsitânesi, Hazret-i Pîr Muhammed Nûreddin Cerrâhî Âsitânesi ve sâir dergâhlarda ya?ananlara tan?k olacaks?n?z. Fevkalâde ve fevkalbe?er baz? hâlleri okurken, menk?be ve k?ssalar?n hikmet boyutunu sat?r aralar?nda bulacaks?n?z.
Anlat?lanlara inan?p inanmamak sizin bilece?iniz i?. Ama bu anlat?lanlar?n mânâs?n? anlamamak hatta daha da ileriye gidip inkâra yeltenmek sizinle bizimle olmayacak bir i?. ?yi dü?ünüp iyi kararlar verelim, kendi medeniyetimizin zenginli?ini geliniz bir de bu Huzur Defteri’nde beraberce ke?fedelim.

Our brands