Gontrako ( Trafik Kurallari Oyunu )

Save

Kusak

$ 14.95 $ 20.00
SKU: KSK-038
ISBN: 9786051561431
Heyet / Kusak YAYINLARI

Share:

Emniyet Genel Müdürlü?ü Trafik E?itim ve Ara?t?rma dairesi ba?kanl??? taraf?ndan uygunlu?u tescillenen oyunda ?ans faktörü yok.

Do?ru davran??lar?n ödüllendirildi?i, hatal? davran??lar?n cezaland?r?ld???, h?zl? olan?n de?il kurallara uyan?n kazand??? oyunda trafik bilincinin e?lenceli bir ?ekilde verilmesi hedeflenmi?. Oyunun, trafik e?itim etkinliklerine çok önemli katk? sa?layaca?? muhakkak.

Our brands