Evlilikte Pozitif İletişim

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-572
ISBN: 9789752477025
Seyda Betul Kilinc / Hayy Kitap

Share:

Yal?n, kendin olmaktan vazgeçmenin ad? beraberliktir. ?üphesiz bu dünyadaki en kutsal beraberlik de evliliktir. Evlilik, bugünün mutsuzluklar?na kar?? birlikte direni?tir. E?inin gözündeki ya?? kalbinde hissetmektir. B?Z olman?n BEN olmaya galip geldi?i, benli?inden s?yr?lma makam?d?r evlilik.

Bo?anmalar?n artt??? ve bo?anma nedenlerinin çe?itlendi?i günümüzde, evlilik bir sanat, evlenmek de?il evli kalmak alk??lanan bir meziyet art?k. Evlili?in ömrünü ise pozitif ileti?im ve diyalog zenginli?i belirliyor.

E?ler aras? tart??malar, yanl?? anla??lmalar, uzakla?malar, ayr? odalarda uyumalar ve dahi somut ve sanal aldatmalar, evlilikte yaralar açmaya devam ediyor. Bence bu yaralar?n da merhemi pozitif ileti?im...

Bu kitapta evlilik beklentileri olan ilgi, sayg?, güven ve duygusal davran??lar? nas?l hayata geçirece?imize de?iniyorum. Örne?in; k?skançl??? çözmek için güven vermek önemlidir. Evlilikte alt?n de?er olan ileti?im de?eri, çiftlere anlaml? bir ya?am yolculu?u sunar. Çal??mamda e?ler aras? ileti?ime özellikle vurgu yapt?m. Evlilik sorunlar?n? tespit ederken bu sorunlara kolay ve kal?c? çözümler sundum.

Her de?i?im, de?i?mek isteyenleri bekler. Ve unutmay?n, sorunsuz de?il sorunlara ra?men etkin birlikteli?i seçenlere evlilik bir arma?and?r.

Our brands