Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

El Kulübüd Daria -Mealsiz -Siyah Ciltli

$2495 $4000

We have run out of stock for this item.


Mecmuatü'l-Ahzâb'ta, Gümü?hânevi Hazretlerinin hassasiyet, özen ve dikkatine ra?men, ciddi olmasa da tashihe muhtaç yaz?m ve hareke hatalar? mevcut idi. Farkl? matbaalar taraf?ndan el yazmas? nüshalardan fotokopi olarak tab'edilen bask?larda, metin kenarlar?na yer yer baz? tashihler ve ?erhler dü?ülmü?tür. Muhtemelen Merhum da bizzat nüsha üzerinde baz? tashihlerde bulunmu?tur; buna ra?men o günün yaz?m teknikleri aç?s?ndan eserin maruz kald??? hatalar hâlâ vard?r. el-Kulûbu'd-Dâria isimli eser haz?rlan?rken, seçilen metinler üzerindeki hatalar elden geldi?ince tashih edilmeye çal???lm??t?r. el-Kulûbu'd-Dâria, [Yakaran Gönüller] M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin derledi?i, tasnif ve tashih etti?i dualardanolu?an bFethullah Gulenir dua kitab?d?r.Eser, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürekli okudu?u ve okunmas?n? tavsiye buyurdu?u dualar? da içine almaktad?r.Eserde, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Abdülkadir Geylani, Zeynelâbidin, imam ?âzilî, Veysel Karânî Hazretleri gibi pek cok islâm büyü?ünün dualar?n?n yan? s?ra Peygamberlerin dualar?, Esmâ-i Hüsnâ, çe?itli hal ve ?artlarda okunacak dualar ile günlük ve haftal?k okunacak dualar da belirli bir düzen içinde yer almaktad?r.

Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Darel Nile

ISBN 9789778576887
Dimensions: 0