Edebiyattan Pek Anlamam

Save

Kitap Yurdu

$ 16.95 
SKU: ANTS-GKK-514
ISBN: 9786055443245
Kenneth C. Davis , Jenny Davis / NTV Yayinlari

Share:

Homeros'tan Harry Potter'a, Chaucer'dan ?lahi Komedya'ya. Tarihin en etkili edebiyat eserleri ve yazarlar?na dair merak uyand?r?c? bir kaynak...

Ço?umuz okumay? sever, kitaps?z ya?amay?z. Bunun ötesinde edebiyat hakk?nda konu?maya da bay?l?r?z.

EDEB?YATTAN PEK ANLAMAM okumay? sevenleri ya ne çok ?ey bildikleri için gururland?racak ya da edebi e?itimlerini tamamlamak üzere usulca kütüphane raflar?na götürecek.

?lk okudu?unuz kitaplar? hat?rl?yor musunuz? Ya da gerçekten sevdi?iniz ilk kitab?… Peki, ya ilk ezberledi?iniz ?iiri? Birileri Faulkner'dan bahsetti?inde donup kal?yor musunuz? Sohbet dönüp dola??p Odysseia'ya geldi?inde oradan uzakla?mak için can m? at?yorsunuz?

Art?k böyle durumlardan korkman?za gerek kalmad?. EDEB?YATTAN PEK ANLAMAM hazine de?erindeki zengin içeri?iyle Dracula'n?n gizemini çözüyor, Kafka'n?n püf noktalar?n? yakal?yor, Hemingway ile ilgili bildiklerinizi peki?tirmenizi sa?l?yor.

Our brands