Din Ogretimi Materyalleri

Save

Kitap Yurdu

$ 24.95 
SKU: ANTS-GKK-315
ISBN: 9786054036622
Adem Gunes / Dem Yayinlari

Share:

De?i?en ve geli?en teknolojik ?artlar, her geçen gün e?itimin ?artlar?n? ve imkânlar?n? do?rudan etkilemektedir. Hayat?m?z? ku?atan teknoloji ve görsellik, e?itimde duyulara hitap eden ö?renme yakla??mlar?n?n uygulanmas?n? ve materyal kullan?m?n? zaruri k?lm??t?r. Bu durum din ö?retimi için de geçerlidir. Materyal kullan?m?, din ö?retiminde ibadetler, Hz. Peygamber’in hayat?yla ilgili konular ve kültürle ilgili birçok konunun alg?lan?p peki?tirilmesinde önemli bir rol oynad??? gibi inanç ve ahlak gibi alanlara ait birçok soyut konunun somutla?arak ö?renilmesine katk? sa?lar. Uygun ve ölçülü materyal kullan?m?yla, din ö?retiminde bilgiyi daha etkili ö?renmek ve ö?retmek mümkün olabildi?i gibi, duygu ve davran?? ö?retiminde de daha etkili sonuçlar almak mümkündür. Bu çal??ma, belirtilen bu hususlara yönelik olarak, din ö?retiminde etkili materyal haz?rlama ve kullan?m?na dair örneklerin sunuldu?u bir eserdir. Kitapta, din ö?retiminde materyal haz?rlaman?n genel ve özel ilkeleriyle ilgili bir tak?m teorik bilgiler yan?nda, 30’dan fazla materyal türünde, iki ya da üç boyutlu 200’e yak?n materyal örne?i sunulmu?tur. Materyal çe?itleri tek tek ele al?nm??, önce genel ö?retimde ve din ö?retimindeki kullan?l???, yararlar? ve haz?rlan??? ile ilgili teorik bilgilere yer verilmi?, daha sonra materyale ait din ö?retiminden örnekler sunulmu?tur.

Our brands