Dede Korkut Romanlari 2 - Bogaç Han

Dede Korkut Romanlari 2 - Bogaç Han

Author: Ufuk Tufan
$8.95

O?uzlar?n destans? hayat?n? anlatan ve on iki hikâyeden olu?an Dede Korkut Hikâyeleri Türk edebiyat?n?n e?siz ?aheseri ve millî destan?d?r.
Bo?aç Han, küçüklü?ünden beri hor görülen, küçümsenen, a?a??lanan bir bey o?lunun dillere destan kahramanl?klar?n? anlatan Dede Korkut Hikâyeleri’nden birinin roman?d?r.
Serinin ikinci kitab?nda Dirse Han’?n o?lu Bo?aç Han’?n küçümsenme, alaya al?nma, d??lanma ve a?a??lanma ile geçen ac? dolu y?llar?n ard?ndan gösterdi?i ve binlerce y?ld?r unutulmayan kahramanl?klar? anlat?lmaktad?r.
Roman, O?uz’un kudretli bir beyi olan Dirse Han’?n ‘a??k’ oynamaktan ba?ka bir meziyeti olmad??? dü?ünülen, herkesçe alaya al?nan o?lu Bo?aç Han’?n ejderha görünümlü azg?n bir bo?a ile yapt??? güre?i ve Hristiyanlara esir dü?en babas?n? kurtarmak için verdi?i amans?z sava?? anlatmaktad?r.
Yi?itlerin cengi ve yaman bir destan?n hikâyesi...
***
“Bütün Türk edebiyat?n? terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysan?z, yine Dede Korkut a??r basar.”

Book Title Dede Korkut Romanlari 2 - Bogaç Han
Author Ufuk Tufan
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0007
ISBN 9786051832036

O?uzlar?n destans? hayat?n? anlatan ve on iki hikâyeden olu?an Dede Korkut Hikâyeleri Türk edebiyat?n?n e?siz ?aheseri ve millî destan?d?r.
Bo?aç Han, küçüklü?ünden beri hor görülen, küçümsenen, a?a??lanan bir bey o?lunun dillere destan kahramanl?klar?n? anlatan Dede Korkut Hikâyeleri’nden birinin roman?d?r.
Serinin ikinci kitab?nda Dirse Han’?n o?lu Bo?aç Han’?n küçümsenme, alaya al?nma, d??lanma ve a?a??lanma ile geçen ac? dolu y?llar?n ard?ndan gösterdi?i ve binlerce y?ld?r unutulmayan kahramanl?klar? anlat?lmaktad?r.
Roman, O?uz’un kudretli bir beyi olan Dirse Han’?n ‘a??k’ oynamaktan ba?ka bir meziyeti olmad??? dü?ünülen, herkesçe alaya al?nan o?lu Bo?aç Han’?n ejderha görünümlü azg?n bir bo?a ile yapt??? güre?i ve Hristiyanlara esir dü?en babas?n? kurtarmak için verdi?i amans?z sava?? anlatmaktad?r.
Yi?itlerin cengi ve yaman bir destan?n hikâyesi...
***
“Bütün Türk edebiyat?n? terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysan?z, yine Dede Korkut a??r basar.”

Deal of the Day