Dava

Dava

Author: Franz Kafka
$8.95

Birisi Josef K. hakk?nda yalan söylüyor olmal?yd?. Yanl?? bir ?ey yapmad???n? biliyordu, ancak bir sabah tutuklanm??t?…

Book Title Dava
Author Franz Kafka
Publisher Fark Yay?nevi
SKU BSR-0060
ISBN 9789756424926

Birisi Josef K. hakk?nda yalan söylüyor olmal?yd?. Yanl?? bir ?ey yapmad???n? biliyordu, ancak bir sabah tutuklanm??t?…

“?u an bir ?ey söyleyemeyiz. Odan?za girip orada bekleyin. Resmi prosedürler devam ediyor ve her ?eyi k?sa bir süre sonra ö?reneceksiniz. Size kar?? bu kadar aç?k olmam bile kurallara uygun de?il ancak umar?m, Franz d???nda kimse bunu ö?renmez ki zaten Franz da size kar?? olmas? gerekti?inden daha arkada?ça davrand? ve bu da kurallara uygun de?il. E?er sizi gözlemeye biz geldi?imiz için yakalad???n?z ?ans?n?z devam ederse bu soru?turman?n sizin için iyi sonuçlanaca??n? dü?ünmeye ba?layabilirsiniz.

 

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day