Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Author: Zulfu Livaneli
$14.95

"Gerçek bir ?aheser! Teknik ve psikolojik olarak mükemmel! Öldürmek mi ba???lamak m? ikilemini en iyi veren roman." Ya?ar Kemal

"Arkada?lar?m bunun fark?nda de?il ama ben bu ba?lant?lar?n üstünde ya da d???nday?m. Onlar gibi davranmaya, onlara benzemeye çal???yorum, lakin içim farkl?, i?te roman? yazan zavall? arkada??m?n inemedi?i derinliklerden biri de bu. O beni, politik geçmi?i olan ve Kuzey sürgününe savrulmu?, s?radan insanlardan biri san?yor. Ba??mdan geçenleri, benden daha ilginç buluyor. ?çimdeki derin ve köklü karanl???n fark?nda de?il. Çünkü insanlar? konu?arak tan?yamazs?n?z. Konu?mak, canl? yarat?klar aras?ndaki en etkisiz ileti?im arac?. Dil yalan söylüyor, olanlar? çarp?t?yor, insanl???n hiç b?k?p usanmad??? kli?eleri tekrarl?yor. Bu yüzden, insanlar? dinlemek onlar? anlamak için yeterli de?il."

12 Mart rüzgârlar?n?n ?stanbul`dan Stockholm`e savurdu?u bir mülteci olan Sami Baran, yatt??? hastanede Türkiye`den bir hastayla kar??la??r. Bu adam, ba??na gelenlerin sorumlusu olarak gördü?ü eski bir bakand?r. Ondan intikam?n? almak amac?yla ?ili, Uruguay, ?ran gibi farkl? ülkelerden gelmi? mülteci arkada?lar?yla birlikte bir plan yapar.

Ancak, bu plan? gerçekle?tirmek o kadar kolay olmayacakt?r: Sami Baran, anadilin yeri geldi?inde dü?manla da anla?ma arac? olabilece?ini hesaba katmam??t?r. Ve bu, plan?n önündeki engellerden sadece biridir...

Zülfü Livaneli`nin usta kaleminden, sürgün ya?am? ve öldürmek-ba???lamak ikilemi üzerine, okurlar? ve ele?tirmenleri de?i?ik kurgusu ve beklenmedik final(ler)iyle de etkileyen, kusursuz bir roman.

Title Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
Author Zulfu Livaneli
Publisher Dogan Kitap
SKU BSR-0533
ISBN 9786050905441

"Gerçek bir ?aheser! Teknik ve psikolojik olarak mükemmel! Öldürmek mi ba???lamak m? ikilemini en iyi veren roman." Ya?ar Kemal

"Arkada?lar?m bunun fark?nda de?il ama ben bu ba?lant?lar?n üstünde ya da d???nday?m. Onlar gibi davranmaya, onlara benzemeye çal???yorum, lakin içim farkl?, i?te roman? yazan zavall? arkada??m?n inemedi?i derinliklerden biri de bu. O beni, politik geçmi?i olan ve Kuzey sürgününe savrulmu?, s?radan insanlardan biri san?yor. Ba??mdan geçenleri, benden daha ilginç buluyor. ?çimdeki derin ve köklü karanl???n fark?nda de?il. Çünkü insanlar? konu?arak tan?yamazs?n?z. Konu?mak, canl? yarat?klar aras?ndaki en etkisiz ileti?im arac?. Dil yalan söylüyor, olanlar? çarp?t?yor, insanl???n hiç b?k?p usanmad??? kli?eleri tekrarl?yor. Bu yüzden, insanlar? dinlemek onlar? anlamak için yeterli de?il."

12 Mart rüzgârlar?n?n ?stanbul`dan Stockholm`e savurdu?u bir mülteci olan Sami Baran, yatt??? hastanede Türkiye`den bir hastayla kar??la??r. Bu adam, ba??na gelenlerin sorumlusu olarak gördü?ü eski bir bakand?r. Ondan intikam?n? almak amac?yla ?ili, Uruguay, ?ran gibi farkl? ülkelerden gelmi? mülteci arkada?lar?yla birlikte bir plan yapar.

Ancak, bu plan? gerçekle?tirmek o kadar kolay olmayacakt?r: Sami Baran, anadilin yeri geldi?inde dü?manla da anla?ma arac? olabilece?ini hesaba katmam??t?r. Ve bu, plan?n önündeki engellerden sadece biridir...

Zülfü Livaneli`nin usta kaleminden, sürgün ya?am? ve öldürmek-ba???lamak ikilemi üzerine, okurlar? ve ele?tirmenleri de?i?ik kurgusu ve beklenmedik final(ler)iyle de etkileyen, kusursuz bir roman.

Deal of the Day