Bir Avuc Toprak

Sutun

$ 6.95 
SKU: STN-044
ISBN: 9789759089498
Ayaz Gýylecev / Sutun Yayinlari

Share:

Bir Avuç Toprak, Tatar edebiyatýnýn önde gelen isimlerinden Ayaz Gýylecev’in en önemli eseri olarak kabul edilmektedir.

Kitapta; varlýklý bir babanýn ölümünden sonra oðluna miras kalmasý beklenen mala devletin (sovyet) el koymak istemesi üzerine yaþananlar anlatýlýyor.

Mirveli, babasýnýn ölümünün ardýndan ailenin tek çocuðu olarak ondan kalan mirasýn sahibi olmayý beklerken devlet yetkilileri: “Bunlarýn kazanýlmasýnda senin bir emeðin yok. Babana ait bu topraklar, mal-mülk bundan sonra devletindir.” der. Bunun üzerine Mirveli, bir gece; evini, ambarlarý ve ahýrlarý ateþe verip karýsýný da yanýna alarak köyünü terk eder.

Bu “uzun hikâye” Mirveli ve eþi þemsigayan’ýn otuz yýl sonra köylerine dönmek için yola çýktýklarý gün yaþananlarý anlatmaktadýr. Ne yazýk ki dönüþ yolunda þemsigayan hayatýný kaybeder…

Our brands