BATILI SEYYAHLARA GORE iSTANBULLU GAYRiMUSLiMLER

Save

ANT Stores

$ 14.95 $ 24.00
SKU: YTP-004
ISBN: 9786054052912
Firdevs CETIN / Yeditepe YAYINEVi

Share:

Bu kitapta, 16. ve 17. yüzy?llarda Istanbul nüfusu içinde önemli bir yekûn te?kil eden Rum, Ermeni, Yahudi gibi gayrimüslimler seyyahlar?n gözünden ve dilinden anlat?l?yor. Avrupal? nazar?nda Do?u H?ristiyanlar? pek dindar görünmez. Seyyahlar onlar? hakk?nda çok fazla kitabi bilgi sahibi olmad?klar? inançlar?n?, atalar?ndan gördükleri ?ekliyle devam ettirmekte ?srar eden bir topluluk olarak anlatm??lard?r. Seyyahlara göre, d?? görünü? itibariyle Türklere en çok benzeyen cemaat olan Ermeniler, Gregoryen H?ristiyan olmalar?na ra?men Müslüman olmaya en yatk?n insanlar olarak ya da potansiyel Müslüman olarak de?erlendirilir. Hatta Rum kad?nlar?n?n sokaklarda yüzleri aç?k gezdi?i ifade edilmi?ken Ermeni kad?nlar?n?n tamamen Türk kad?nlar? gibi giyindikleri, üstelik üst s?n?ftan olanlar?n yüzlerini siyah bir peçe ile örttükleri gözlemlenmi?tir

Our brands