Ana

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-256
ISBN: 9786055768140
Maksim Gorki / Sis Yayincilik

Share:

Kitab?n ana karakteri olan “Pelageya” veya bir ba?ka deyi?le “Ana”, kendisini sürekli döven i?çi kocas?n?n ölümünden sonra o?lu Pavel ile ba?ba?a kal?r. Bir süre sonra o?lunu, o kasabadaki kavgac?, geçimsiz gençlikten farkl? olarak olgun bir ki?ili?e bürünürken bulur. Evleri kitaplarla dolmaya ba?lay?nca Ana, o?lunun gizli ya?ant?s?n? merak eder. Pavel, anas?n? sosyalizm ile ve ezilen i?çi, köylü s?n?f?n?n burjuvalarla olan çat??mas?yla tan??t?r?r.
Ba?ta ürkek davranan Ana, bir süre sonra o?lunun ya?ant?s?yla içli d??l? olmaya ba?lar. 1905 devrimi patlak verir. Ana, toplulukta etkin bir üye olur. O?lu ve onun baz? arkada?lar? defalarca hapislere dü?er. Ana da kentteki ba?ka bir sosyalist genç olan Nikolay’?n evine yerle?ir. Mahkemeye ç?kan Pavel ve arkada?lar? için sürgün hükmü verildikten sonra, Moskova’ya gidip Pavel’in mahkemede yapt??? savunma konu?mas?n? da??tmak için hareket eder. Burada fark edilir ve o?lunun yolundan gitti?i için öldürülür.

Our brands