Akrebin Sifresi

Save

Mustu

$ 4.95 
SKU: MUS-314
ISBN: 9786050024210
Murat Kaya / Mustu Yayýnlarý

Share:

"Kývrýla kývrýla akan ýrmaðýn kenarýndaki ardýç aðaçlarý... Bir o yana bir bu yana salýnan söðüdün hýþýrtýlarý... Daðlarýn ardýndan gelen kurt uhmalarý... Bunlar, Serhat'ýn alýþýk olamdýðý þeylerdi ve hava karardýkça bu yabanlýðý arttýkça artýyordu.

Yarasa gibi dallarda asýlý duran yapraklar, korkularýna korku katýyor, soðuk iliklerine iþliyordu. Bir hýþýrtý duysa elindeki fenerin cýlýz ýþýðýn sesin geldiði tarafa tutup kaygýyla bakýnýyordu. 'Yok! Yok! Korkmamalýyým!' avuntularý onu ancak birkaç saniye teselli edebiliyordu."

Hayat imtihaný, bir þifre gibi karþýmýzda... Bu þifreyi çözmeye çalýþýrken hayat meydaný, bir taraftab doluyor, bir taraftan boþalýyor... Zaman hýzla akýp gidiyor...

Our brands