Akli Sorulara Kalbi Cevaplar

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-320
ISBN: 9786059381727
Halil Mansur / Ares Kitap

Share:

Hayat?m?z?n sorularla ba?lad??? bir realitedir.
?lk soru: “Ad?n? ne koydunuz?”
Son soru: “Rahmetliyi nas?l bilirdiniz?”
Hayatta kar??la?t???m?z en önemli sorular:
Baraj sorusu diyebilece?imiz; “Niçin yarat?ld?m? Bu dünyadaki gerçek vazifem nedir? Nereden geldim ve nereye gidece?im?” gibi sorulard?r. Bu sorulara ak?l ve kalbi ikna edici cevap verebilenler baraj s?nav?n? geçmi?, mutlulu?a giden bir yola girmi? say?l?rlar.
Elinizdeki kitapta akl? kurcalayan bu sorular, soru-cevap ?eklinde ele al?nd?.
40 y?l? a?k?n bir zamand?r üç k?tada, pek çok ülkede ya?am?? bir karde?iniz olarak o ülkelerdeki insanlar?m?zla iç içe ya?ad?m. Onlarca ülkedeki insanlar?m?z?n dertlerini dinledim.
Ö?rencilerim ve velileriyle görü?melerimizde daha samimi olduk, yak?nla?t?k. Tan??t?kça bana dertlerini döktüler, kalplerini açt?lar. Soru üstüne sorular sordular.
Dü?ünde, bayramda ve cenazede beraber a?lad?k, beraber sevindik. Bu beraberlikler esnas?nda pek çok sorular soruldu.
Aile içi ileti?im, ergenlik sorunlar?, hayatta ba?ar?l? olman?n yollar?, insan olma bilinci vs. pek çok de?i?ik sorulara verilen cevaplar çok ilginç bulundu.
Daha sonra da sosyal medya arac?l???yla bu sorular devam etti. Hâlen de devam etmektedir.
Elimden geldi?ince, akl?m erdi?ince cevaplamaya çal??t?m ve gerekti?inde konunun uzmanlar?na yönlendirdim.
Bu kitab?n amac?; çare bulmak de?il, huzur vermek, kalplere ümit a??lamakt?r.
Elbette ki bir kitap okumakla bütün problemlerinize çözüm bulamazs?n?z. Fakat çözüme giden yolu görebilirsiniz. Sonras?nda, sizin iradenizle i?in pe?ine dü?meniz kal?yor… Gerisi kolay…
Kitab?m?z, dert ve mutluluk ad?na neyimiz varsa bölü?menin; beraber a?lay?p beraber gülmenin, asl?nda a?lamay? da b?rak?p ”bu da geçer Ya Hû!” diyerek ümitle cesaretlenmenin yollar?n? gösteriyor bizlere…
Buyrun, ak?l ve kalbin s?rl? dünyas?n?n esrarl? soru ve cevaplar ülkesine…

Our brands