ACILIM Turkce Ders Kitabi-6 (Student Book)

Deal of the Day

ACILIM Turkce Ders Kitabi-6 (Student Book)

Author: Komisyon
$34.95

New Learners

Book Title ACILIM Turkce Ders Kitabi-6 (Student Book)
Author Komisyon
Publisher Dilset
SKU DLS-0038
ISBN 9786055068097

New Learners

(Haftal?k 8-10 saat dersi olan kurumlar)

Aç?l?m Türkçe Ders Kitab? 5; ana dili ?ngilizce olan ve ?ngilizcenin ikinci dil olarak ö?retildi?i ülkeler göz önünde bulundurularak haz?rlanm??t?r.

Aç?l?m Türkçe Ders Kitab? 5; 12-16 ya? grubundaki ö?rencilere hitap etmektedir. ?leti?imsel Dil Ö?retimi yakla??m?na göre haz?rlanan Aç?l?m Türkçe Ö?retim Seti’ndeki soru yönergelerinin ?ngilizce kar??l?klar? verilmi?tir.

Aç?l?m Türkçe Ders Kitab? 5; 8 üniteden olu?maktad?r. Her ünite, “Kelimeler, Okuma - Anlama, Dinleme - Anlama, Konu?ma, Yazma, Dil Bilgisi ve De?erlendirme” bölümlerinden olu?maktad?r.