110 Soruda Yaratılış ve Evrim Tartışması

Altin Burc

$ 10.95 
SKU: ABY-025
ISBN: 9789759093266
Arif Sarsilmaz / Altinburc Yayinlari

Share:
CD li
Varlýk, tarih boyu gelen olarak yaratýlýþla izah edilmiþtir. Varlýktaki sistem, denge, gayelilik, iþbirliði, onun mutlak bir ilim, irade ve kudrete dayandýðýný gösterir ve tesadüfü reddeder.. Ancak evrim, tabiata, sebeplere, tesadüflere ve atomlara gizli bira irade ve þuur izafe ederek; eserden müessire, fiilden faile giden bütün yollarý týkamaktadýr. Klavyenin tuþlarýna saniyede bir defa rast gele basan birinin, yalnýzca bir defa" evrim hipotezi" yazabilmesi için yaklaþýk 317 milyar yýl uðraþmasý gerekir. Bir evrimci, iki cam ve bir çerçeveden oluþan basit bir gözlüðün kendi kendine olduðu fikrini reddederken , mükemmel organizmlarýn kendiliðinden oluþtuðunu iddia etmektedir. Elinizdeki eser, ilmî hakikatleri çarpýtmadan, yaratýlanlardaki deðiþimi reddetmeden fakat bunu Pozitivizme be Materyalizme de âlet etmeden, biyolojik hâdiselerin temelindeki ilim, irade ve kudret tecellilerine ýþýk tutmaktadýr.
 

Our brands