Ben Ne Söylerim Çocu?um Ne Anlar

Deal of the Day

Ben Ne Söylerim Çocu?um Ne Anlar

Author: ANT Stores
$14.95

Pedagog Gözde Erdo?an, nam-? di?er Süper Dad?, istila edilen bir çocukluktan sonra kendinin istila etti?i çocuklar yeti?tiren anne babalar için kaleme ald??? bu kitab?nda, çocuklar?n do?duklar? andan itibaren maruz kald?klar? bask?lar? örneklerle aç?klayarak çözümlüyor.

Book Title Ben Ne Söylerim Çocu?um Ne Anlar
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019

Pedagog Gözde Erdo?an, nam-? di?er Süper Dad?, istila edilen bir çocukluktan sonra kendinin istila etti?i çocuklar yeti?tiren anne babalar için kaleme ald??? bu kitab?nda, çocuklar?n do?duklar? andan itibaren maruz kald?klar? bask?lar? örneklerle aç?klayarak çözümlüyor.

Hepimiz istila edilen çocuklard?k!

Nas?l m??

 

“Hadi art?k al ?u memeyi.”

“Karn?n? doyurmak zorundas?n.”

“Aç kalmandan korkuyorum.”

“Dur yapma!”

“Yasak!”

“C?s!”

“Ay?p!”

“Yine anlamad?n de?il mi?”

“Zaten hep a?l?yorsun.”

“Çok yaramazs?n.”

“Laftan anlam?yorsun.”

“Ders çal??m?yorsun.”

“Sorumsuzsun.”

“Senden bir ?ey olmayacak.”

“Emeklerimiz bo?a gidiyor, yaz?k.”

“Yaz?klar olsun!”

 

Daha bunlar gibi görünürde iyi niyetli, sözde masum ama asl?nda bir o kadar bask?c?, yaralay?c? ve köreltici bir yoldan istila edilen çocuklar?n dilinden konu?arak kaleme ald??? bu kitapta anne babalara yol rehberli?i sunan pedagog Gözde Erdo?an, verdi?i örnek vakalarla, i?levsel al??t?rmalar?yla ve sundu?u çözümlerle mutlu ve sa?l?kl? çocuklar yeti?tirebilmenin keyifli ve kolay yollar?n? aç?kl?yor.