Kırmızı Saçlı Kadın

Kırmızı Saçlı Kadın

Author: Orhan PAMUK
$10.00 $9.95

K?rm?z? Saçl? Kad?n, 2016 y?l?nda YKY (Yap? Kredi Yay?nlar?) taraf?ndan yay?mlanm??t?r. Kitab?n kapa??nda ?ngiliz sanatç? Dante Gabriel Rosetti’nin “Regina Cordium” adl? çal??mas? sergilenmektedir. Kitab?n kapak tasar?m? “Mehmet Ulusel”, tasar?m uygulamas? “Arzu Yara?”, ve dizgisi “Akgül Y?ld?z” taraf?ndan yap?lm??t?r.

Title Kırmızı Saçlı Kadın
Author Orhan PAMUK
Publisher Yapı Kredi Yayınları
SKU BSR-0411
ISBN 9789750835605

K?rm?z? Saçl? Kad?n, 2016 y?l?nda YKY (Yap? Kredi Yay?nlar?) taraf?ndan yay?mlanm??t?r. Kitab?n kapa??nda ?ngiliz sanatç? Dante Gabriel Rosetti’nin “Regina Cordium” adl? çal??mas? sergilenmektedir. Kitab?n kapak tasar?m? “Mehmet Ulusel”, tasar?m uygulamas? “Arzu Yara?”, ve dizgisi “Akgül Y?ld?z” taraf?ndan yap?lm??t?r.


Kitapta 1985 y?l?nda geçen öykü, Cem isimli karakterin gözünden anlat?l?yor. Kitap; Cem’in Kuyuculuk i?i için gitti?i kasabada ustas?ndan gizli olarak bir çad?r tiyatrosuna ad?n? bile bilmedi?i “K?rm?z? Saçl? Kad?n”? görmeye gitmesini, ona a??k olmas?n?, ilk a?k? olan “K?rm?z? Saçl? Kad?n”la olan münasebetini konu edinir.


Hikaye, Cem’in gençlik y?llar?ndan orta ya? y?llar?na kadar Cem’in gözünden anlat?lmaktad?r; ayr?ca karakterlerin a?z?ndan iki efsaneye (Kral Oidipus, Rüstem ve Sührab) de de?inilip bir insan?n hayat?n?n eski eserlere nas?l dayanabilece?ini göstermektedir. Dil aç?s?ndan sade bir anlat?m seçen Orhan Pamuk, son derece dikkat uyand?ran bir roman sunmu?tur.

Deal of the Day