Sözler - Orta Boy (Sadeleştirilmiş)

Sözler - Orta Boy (Sadeleştirilmiş)

$30.00 $24.95

Said Nursi 'nin mesle?i olan "iman kurtarmak" bahsinde, risalelerin ne bulunmaz bir hazine oldu?una, tarih ve dünyan?n her taraf?ndaki milyonlarca okuyucusu ?ahitlik ediyor. Buna mukabil, bu hazinenin ihtiyaç sahibi herkese ula?t?r?lmas? hususunda, özellikle Türkiye'deki genç nesil ve yurt d???ndaya?ayan Türkler hesaba kat?ld???nda, istenen ölçüde ba?ar?l? olunamad??? da bir ba?ka gerçek. Bu iki gerçe?i birlikte de?erlendiren Ufuk Yay?nlar?'n?n, risaleleri günümüz Türkçesiyle basma ve bu eserleri Türkiye'deki hemen her haneye sokma kararl?l???, ilk meyvesini geçen sene vermi? ve Lemalar günümüz Türkçesi ile yay?nlanm??t?. Onu takip eden küçük kitaplarla beraber toplamda 500.000'i a?k?n risaleyi, sadece 1 y?l gibi k?sa bir sürede okuyucusuyla bulu?turmu? olmam?z, ç?kt???m?z yolun do?rulu?u hakk?nda bize kuvvetli bir delil oldu. Belki de en az sat?? rakamlar? kadar bizim yüzümüzü güldüren husus, ç?kard???m?z risalelerin Avrupa'da yakalad?klar? ba?ar?yd?. Risalelerin %10'undan fazlas?n?, gurbetçi gençler sat?n alm??t?.Lemalar'dan sonra, herkesin merakla bekledi?i ve ?srarla sordu?u, Risale-i Nur Külliyat?'n?n temel eseri Sözler de, sonunda yay?na haz?r hale geldi. Bir y?l süren haz?rl?k ve tahkik sürecinin ard?ndan, bu kitapla birlikte, Ufuk Yay?nlar?, Risaleleri ihtiyaç içindeki herkese ula?t?rma misyonunda en önemlidönemeci geçmi? olacak. 950 sayfay? a?k?n hacmiyle bu dev eserle bulu?mak için art?k kimsenin "anlam?yorum" diye bir bahanesi kalmad?. Dar?s? di?er bahanelerin ba??na...(Tan?t?m Bülteninden)

Title Sözler - Orta Boy (Sadeleştirilmiş)
Author Bediüzzaman Said Nursi
Publisher Ufuk Yayınları
SKU UFK-086
ISBN 9786055314361

Said Nursi 'nin mesle?i olan "iman kurtarmak" bahsinde, risalelerin ne bulunmaz bir hazine oldu?una, tarih ve dünyan?n her taraf?ndaki milyonlarca okuyucusu ?ahitlik ediyor. Buna mukabil, bu hazinenin ihtiyaç sahibi herkese ula?t?r?lmas? hususunda, özellikle Türkiye'deki genç nesil ve yurt d???ndaya?ayan Türkler hesaba kat?ld???nda, istenen ölçüde ba?ar?l? olunamad??? da bir ba?ka gerçek. Bu iki gerçe?i birlikte de?erlendiren Ufuk Yay?nlar?'n?n, risaleleri günümüz Türkçesiyle basma ve bu eserleri Türkiye'deki hemen her haneye sokma kararl?l???, ilk meyvesini geçen sene vermi? ve Lemalar günümüz Türkçesi ile yay?nlanm??t?. Onu takip eden küçük kitaplarla beraber toplamda 500.000'i a?k?n risaleyi, sadece 1 y?l gibi k?sa bir sürede okuyucusuyla bulu?turmu? olmam?z, ç?kt???m?z yolun do?rulu?u hakk?nda bize kuvvetli bir delil oldu. Belki de en az sat?? rakamlar? kadar bizim yüzümüzü güldüren husus, ç?kard???m?z risalelerin Avrupa'da yakalad?klar? ba?ar?yd?. Risalelerin %10'undan fazlas?n?, gurbetçi gençler sat?n alm??t?.Lemalar'dan sonra, herkesin merakla bekledi?i ve ?srarla sordu?u, Risale-i Nur Külliyat?'n?n temel eseri Sözler de, sonunda yay?na haz?r hale geldi. Bir y?l süren haz?rl?k ve tahkik sürecinin ard?ndan, bu kitapla birlikte, Ufuk Yay?nlar?, Risaleleri ihtiyaç içindeki herkese ula?t?rma misyonunda en önemlidönemeci geçmi? olacak. 950 sayfay? a?k?n hacmiyle bu dev eserle bulu?mak için art?k kimsenin "anlam?yorum" diye bir bahanesi kalmad?. Dar?s? di?er bahanelerin ba??na...(Tan?t?m Bülteninden)

Yazar: Adnan Kay?han,?lhan At?lgan Yay?nevi: Ufuk Kitaplar?

ISBN: 9786055314361 Boyut: 14.0x21.0 Sayfa Say?s?: 950 Bas?m Y?l?: Mart 2013 Cilt Durumu: Ciltsiz Ka??t Türü: ?amua Dil: Türkçe

Deal of the Day