PARALELi BATIRIN - EMiR BUYUK YERDEN

PARALELi BATIRIN - EMiR BUYUK YERDEN

Author: Zafer OZCAN
$12.00 $0.99
Bu kitapta, 17 Aral?k sonras? ya?anan sürecin ekonomik boyutu anlat?l?yor. Bu asl?nda bir benzerini 28 ?ubat döneminde de ya?ad???m?z bir süreç, ancak ?imdiki ondan bile daha bo?ucu. Evet, 28 ?ubat’?n paranoya günlerinde de, ortada irticaya destek veren ?irket listeleri dola?m??, al??veri? yap?lmamas? gereken i?letmelerin isimleri yaz?l?p çizilmi?, hatta ?iribom Kebapç?s? gibi tuhaf fi?lemeler yap?lm??t?. Ancak o dönemde hiçbir zaman i?, ?irketleri fi?ledikten sonra, bask? ile el de?i?tirmelerini ve yanda?lara devredilmelerini sa?lama noktas?na gelmemi?ti. Hatta o dönemde kat?l?m bankalar? hakk?nda yaz?lan haberlere ciddi cezalar verilmi?ti, itibara zarar veriyor gerekçesiyle. Bugün ise hükümet i?i gücü b?rakt? bir bankay? bat?rmaya çal???yor ve kimseden de yüksek sesli bir itiraz gelmiyor.
K?sacas? bu dönem, muhatab? olan ekonomik aktörler aç?s?ndan 28 ?ubat’tan bile daha a??r ya?and? ve ya?anmaya devam ediyor. Oysa toplumsal huzurun, ne kadar fazla insana a? verilirse o kadar sa?lanabildi?i herkesin malumu. Her ?ey bir yana, siyasi makamlar ve dünyevi kazan?mlar u?runa, ?irketlere ve i? dünyas?na verilecek hasarlar, banka ve ?irket bat?rmalar binlerce insan?n i?sizler ordusuna kat?lmas? anlam?na geliyor. Sadece bu bile, süreçteki uygulamalar?n vahametini ve ülkeye verdi?i zarar? tek ba??na özetlemeye yeter…
Bu kitap, en az?ndan sürecin yak?n tarihe bir ibret vesikas? olarak geçmesi için kaleme al?nd? ama ekonomi ad?na son bir uyar? fi?e?i olarak da okunabilir.
Title PARALELi BATIRIN - EMiR BUYUK YERDEN
Author Zafer OZCAN
Publisher Ufuk YAYINLARI
SKU UFK-109
ISBN 9786055314767
Bu kitapta, 17 Aral?k sonras? ya?anan sürecin ekonomik boyutu anlat?l?yor. Bu asl?nda bir benzerini 28 ?ubat döneminde de ya?ad???m?z bir süreç, ancak ?imdiki ondan bile daha bo?ucu. Evet, 28 ?ubat’?n paranoya günlerinde de, ortada irticaya destek veren ?irket listeleri dola?m??, al??veri? yap?lmamas? gereken i?letmelerin isimleri yaz?l?p çizilmi?, hatta ?iribom Kebapç?s? gibi tuhaf fi?lemeler yap?lm??t?. Ancak o dönemde hiçbir zaman i?, ?irketleri fi?ledikten sonra, bask? ile el de?i?tirmelerini ve yanda?lara devredilmelerini sa?lama noktas?na gelmemi?ti. Hatta o dönemde kat?l?m bankalar? hakk?nda yaz?lan haberlere ciddi cezalar verilmi?ti, itibara zarar veriyor gerekçesiyle. Bugün ise hükümet i?i gücü b?rakt? bir bankay? bat?rmaya çal???yor ve kimseden de yüksek sesli bir itiraz gelmiyor. K?sacas? bu dönem, muhatab? olan ekonomik aktörler aç?s?ndan 28 ?ubat’tan bile daha a??r ya?and? ve ya?anmaya devam ediyor. Oysa toplumsal huzurun, ne kadar fazla insana a? verilirse o kadar sa?lanabildi?i herkesin malumu. Her ?ey bir yana, siyasi makamlar ve dünyevi kazan?mlar u?runa, ?irketlere ve i? dünyas?na verilecek hasarlar, banka ve ?irket bat?rmalar binlerce insan?n i?sizler ordusuna kat?lmas? anlam?na geliyor. Sadece bu bile, süreçteki uygulamalar?n vahametini ve ülkeye verdi?i zarar? tek ba??na özetlemeye yeter… Bu kitap, en az?ndan sürecin yak?n tarihe bir ibret vesikas? olarak geçmesi için kaleme al?nd? ama ekonomi ad?na son bir uyar? fi?e?i olarak da okunabilir.

Deal of the Day