Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

TANZIFATI ISTANBUL

$695 $895

stanbul, Marmara k?y?lar?na serpilmi? semtleri, Alt?n Boynuz Haliç\'i ve dünyan?n en de?erli gerdanl??? Bo?aziçi ile kâinat?n gözbebe?i konumundad?r. Belde-i Tayyibe\'nin as?rlar boyunca temiz ve pak kalmas?n? sa?layan aktörlerin ve bu aktörlerin faaliyetlerinin anlat?ld??? bu eser \ Istanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti\ sürecinde yay?nlanm?? olmas? Istanbul\'un geçmi?te Avrupa\'ya örnek olmu? bir konudaki zenginli?ini sunmaktad?r. \ ?ehr-i Istanbul\'un Temizlik Kültürü\ eseri ile Istanbul\'un fethinden itibaren günümüze kadar ?ehrin temizli?inin hangi a?amalardan geçerek geldi?inin tarihi yer almaktad?r. Aray?c? esnaf?ndan, tanzifat amelesine, çöpçüden temizlik i?çisine geçi? süreçleri ve I. Dünya Sava?? döneminde Istanbul sokaklar?na dokunan ilk han?m elleri bayan çöpçülerin dramatik hikâyeleri eserde yer almaktad?r. Eserin ilerleyen bölümlerinde Cumhuriyet dönemi Istanbul\'un temizlik anlay??? ve yap?l?? ?ekli yeralmaktad?r.Author: Mehmet MAZAK - Fatih GURDAL
Publisher: Yeditepe Yay?nevi

ISBN 9786054052561
Dimensions: 0